Kế hoạch marketing

Tất cả bài viết có nhãn "Kế hoạch marketing"

Kế hoạch marketing là một kế hoạch chi tiết bao gồm các hoạt động marketing được hoạch định rõ ràng. Đặt mục tiêu marketing cho doanh nghiệp.