giấy đi đường

Tất cả tài liệu có nhãn "giấy đi đường"

W+ SHARE

Kho tài liệu dành cho bạn!

Tải mẫu giấy đi đường theo Văn bản số 2434/UBND-KT ngày 29/7/2021 của Hà Nội [Tải miễn phí]

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI _________ Số: 2434/UBND-KT V/v Thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn Thành phố trong thời gian giãn cách xã hội CỘNG...